Postępowanie rekrutacyjne odbywa się drogą elektroniczną wg harmonogramu opublikowanego przez Urząd Miasta i Gminy Swarzędz. Nabór dotyczy dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Swarzędz. Przy rekrutacji brane są pod uwagę kryteria określone w ustawie, tzw. kryteria ustawowe oraz kryteria dodatkowe przyjęte. Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów. Spełnianie kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku określone niżej dokumenty.  W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających dane kryterium, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie uwzględnia tego kryterium.

Wnioski należy rejestrować pod adresem:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/swarzedz

Następnie wydrukować i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Oświadczenie podatek

Oświadczenie zamieszkania

POTWIERDZENIE WOLI uczęszczania do przedszkola

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Oświadczenie asystent rodziny

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

OŚWIADCZENIE o uczęszczaniu w roku szkolnym 2020 2021 do placówki rodzeństwa dziecka

Zapraszamy do kontaktu