Koszty, które ponoszą rodzice/prawni opiekunowie:

* opłata eksploatacyjna– 1,14zł za każdą godzinę pobytu dziecka, wykraczającą poza bezpłatne 5 godzin realizacji podstawy programowej
(tj pobyt dziecka w godz.7:00-12:00)

Dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w danym roku szkolnym, zwolnione są z  opłaty eksploatacyjnej.

*opłata za żywienie (aktualna od września 2023):

  • za 4 posiłki (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek)- 100% dziennej stawki żywieniowej tj 16,00zł x liczba dni pracy przedszkola w danym miesiącu
  • za 3 posiłki (śniadanie, II śniadanie, obiad) –  15,00zł x liczba dni pracy przedszkola w danym miesiącu
  • za 2 posiłki (śniadanie, II śniadanie) – 5,00zł x liczba dni pracy przedszkola w danym miesiącu

Stawka żywieniowa uzależniona jest od ilości zdeklarowanych w umowie godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

Opłaty za Przedszkole regulowane są na początku miesiąca w formie przelewu lub w wersji gotówkowej. Odliczenia są ujmowane w kolejnym miesiącu przy uprzednim zgłoszeniu nieobecności dziecka.

Zgłaszanie nieobecności w Przedszkolu poprzez aplikację LiveKid.

Zapraszamy do kontaktu